top of page

Algemene voorwaarden

Alle activiteiten van Keramiekmeteenhart - resorteren onder de algemene voorwaarden van Keramiekmeteenhart met maatschappelijke zetel te : Lelieweg 7 –B- 3140 Keerbergen – België - Ondernemingsnummer : BE0763.601.123

Artikel 1. Toepasbaarheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Keramiekmeteenhart zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het aanvaarden van een aanbieding, of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van de voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Keramiekmeteenhart worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Keramiekmeteenhart ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Keramiekmeteenhart zijn vrijblijvend en Keramiekmeteenhart behoudt zich uitdrukkelijke het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Keramiekmeteenhart. Keramiekmeteenhart is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde  voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Keramiekmeteenhart dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- & verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen drie (3) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via overschrijving op de bankrekening van Keramiekmeteenhart, contant bij levering/afhaling of via een van de voorgestelde betaalmogelijkheden op onze website www.Keramiekmeteenhart.be.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreken bent, is Keramiekmeteenhart gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Facturen die niet binnen veertien dagen na hun vervaldag betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest voort van 12% per jaar. Voorts zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% die evenwel minimaal 25 euro zal bedragen.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering ervan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen de tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Keramiekmeteenhart.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Keramiekmeteenhart opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending of levering naar u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Keramiekmeteenhart verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle Intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Keramiekmeteenhart geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Keramiekmeteenhart garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Garantie, Klachten en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Keramiekmeteenhart daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis van te geven. De bewijslast van de niet-conformiteit ligt bij de koper.
Klachten inzake een zichtbaar gebrek van de geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Klachten welke door Keramiekmeteenhart na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Keramiekmeteenhart behandeld te worden.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Keramiekmeteenhart de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering op eigen kosten aan Keramiekmeteenhart te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Bedrijven vallen niet onder dit recht.
7.2 de verkochte goederen zijn gewaarborgd tegen ontwerp- en constructiefouten en tegen materiaalgebreken gedurende de periode van de fabrieksgarantie; dwz de garantie wordt vastgelegd door de fabrikant van het product. De gebreken bedoeld in bovenstaande alinea’s vallen niet onder deze garantie. Keramiekmeteenhart verleent geen andere garantie dan deze vermeld in de garantiebepalingen van de fabrikant van de producten, noch uitdrukkelijk, noch impliciet. Zo is onder meer uitgesloten elke garantie mbt de verkoopbaarheid of geschiktheid van een bepaalde toepassing of product. Deze garantie is enkel gelding voor natuurlijke personen (= naam op de factuur), of op basis van het kasticket, bedrijven (= naam op de factuur) vallen niet onder deze consumentenwetgeving.
7.3 De garantie houdt in geen geval in dat Keramiekmeteenhart aansprakelijk is voor schade (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, bedrijfsonderbreking of ander geldelijk verlies) welke ontstaan is door gebruik van of enige verhindering tot gebruik van het product, ook indien wij op de hoogte gesteld zijn van het risico van dergelijke schade. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Keramiekmeteenhart krachtens enige bepaling van deze overeenkomst beperkt zijn tot het door ons gefactureerde bedrag. Ieder recht op schadevergoeding vervalt voor zover de wederpartij niet de nodige maatregelen heeft genomen om haar schade te beperken of meer schade te voorkomen en in gebreke zou blijven Keramiekmeteenhart op de hoogte te stellen van alle relevante gegevens.
7.4 In geval van aansprakelijkheid van Keramiekmeteenhart op grond van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van producten met gebreken, zullen wij nimmer meer verschuldigd zijn dan het door ons gefactureerde bedrag, indien de schade veroorzaakt wordt, zowel door een gebrek in het product, als door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. 
7.5 De garantie geldt niet wanneer het gebrek een gevolg is van nalatigheid, gebrekkig onderhoud, niet in acht nemen van de handleiding, enz. Keramiekmeteenhart kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke en/of mentale schade veroorzaakt door het gebruik van de verkochte producten.
7.6 Op de garantie kan een beroep gedaan worden door het terug aanbieden van het gekochte product op de maatschappelijke zetel van Keramiekmeteenhart, van zodra het feit dat tot garantie aanleiding geeft aan het licht gekomen is. 
7.7 Al dan niet aanvaarde terugzendingen van goederen houden geen erkenning in door ons van het eventuele gebrekkige karakter van de levering(en).
7.8 Keramiekmeteenhart streeft ernaar dat de producten voldoen aan de specificaties in de door haar uitgegeven brochures, doch is niet aansprakelijk wanneer er terzake afwijkingen zouden voorkomen.

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminking, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van de bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Keramiekmeteenhart, dan wel tussen Keramiekmeteenhart en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Keramiekmeteenhart, is Keramiekmeteenhart niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove fout van Keramiekmeteenhart. 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Keramiekmeteenhart ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Keramiekmeteenhart gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Keramiekmeteenhart kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Privacy en verwerking van persoonsgegevens.

Voor de privacy en verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy disclaimer zoals die voorkomt op de website www.Keramiekmeteenhart.be, en waarvan de klant erkent deze te kennen of kennis van te hebben genomen.
Door aanvaarding van de algemene voorwaarden aanvaardt de klant tevens de voornoemde disclaimer die integraal deel uitmaakt van de huidige algemene voorwaarden. 
Keramiekmeteenhart verwerkt persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Zij houdt deze gegevens bij voor een periode van drie (3) jaar. 
Keramiekmeteenhart is gehouden de rechten van de betrokkene zoals vermeld in Europese en Belgische wetgeving te respecteren. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van een natuurlijk persoon uit hoofde van enige schending van de AVG-verordeningen dient lastens Keramiekmeteenhart bewezen te zijn en te worden. Elke aansprakelijkheid lastens een rechtspersoon is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid als gevolg van een inbreuk op de AVG-verordeningen door bij een derde in de uitvoering door Keramiekmeteenhart van een dienst, kan niet ten laste gelegd worden van Keramiekmeteenhart. Keramiekmeteenhart kan in elk geval niet aansprakelijk gesteld worden voor het geval zij als verwerker zou worden beschouwd of kunnen aanzien worden.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Keramiekmeteenhart schriftelijk opgave doet van een adres, is Keramiekmeteenhart gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Keramiekmeteenhart schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden verzonden.
11.2 Wanneer door Keramiekmeteenhart gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Keramiekmeteenhart deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Keramiekmeteenhart in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Keramiekmeteenhart vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Keramiekmeteenhart is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
11.5 Bij het tot stand komen van een verkoop van onze producten, verklaart de koper zijn uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bepalingen inzake wetgeving zoals hierbij beschreven. Door betaling van de voorschotfactuur, of de finale factuur, is de koper ook meteen akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van Keramiekmeteenhart.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leuven.

Artikel 13. Bewijs

Beide partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – back-up).

bottom of page